Toelatingsbeleid van die Laerskool Drakenstein
1. DOEL VAN DOKUMENT
Die doel van hierdie dokument is, om die toelating van leerders tot die skool te bevorder en te fasiliteer. Dit weerspieël die verbintenis van die Wes-Kaap Onderwysdepartement om sy konstitusionele verantwoordelikheid om leerders se toegang tot kwaliteit onderwys te verseker, na te kom
2. FUNDAMENTELE BEGINSELS
Die reg op toegang tot basiese onderwys en op gelyke toegang tot onderwysinrigtings is nie slegs in die Grondwet vasgelê nie, maar is ook vervat in die Onderwys wetsontwerp wat deur die Wetgewer aanvaar is.
Geen leerder mag onderworpe aan die bepalings toegang tot ‘n skool geweier word op grond van ras, geslag, afkoms, godsdiens, geloof, kleur, kultuur, bewysbare onvermoë om skoolgeld te betaal, taal of ouderdom nie.
3. VERPLIGTE BYWONING
3.1 Elke ouer moet elke leerder vir wie hy/sy verantwoordelik is, ‘n skool laat bywoon vanaf die eerste skooldag van die jaar waarin sodanige leerder die ouderdom van sewe jaar bereik, tot op die laaste skooldag van die jaar waarin sodanige leerder die ouderdom van vyftien jaar of die negende graad bereik (in geval van hoërskole), watter een ook al eerste plaasvind.
3.2 Indien ‘n ouer versuim of nalaat om ‘n leerder by ‘n skool in te skryf of vir tydperke van skoolbywoning onttrek, maak die ouer hom/haar skuldig aan ‘n misdryf wat by skuldigbevinding tot ‘n boete of gevangenisstraf kan lei.
4. VRYSTELLING VAN VERPLIGTE SKOOLBYWONING
4.1 ‘n Departementshoof kan ‘n leerder heeltemal, gedeeltelik of voorwaardelik van verpligte skoolbywoning vrystel, indien dit in die beste belang van die leerder is.
4.2 Elke Departementshoof moet ‘n register hou van die leerder wat van verpligte skoolbywoning vrygestel is.
5. TOELATING TOT DIE SKOOL
5.1 As openbare skool laat Laerskool Drakenstein leerders toe om in hulle op voedingsbehoeftes te voorsien, sonder om op enige wyse onregverdig te diskrimineer.
5.2 Die skool pas nie ‘n stelsel toe waar leerders ‘n toets moet aflê ten einde vir toelating te kwalifiseer nie.
5.3 Die skool weier nie ‘n leerder op grond daarvan dat sy/haar ouer nie in staat is nie, of versuim het om skoolgeld, soos deur die Beheerliggaam kragtens artikel 39 bepaal, te betaal.
5.4 Addisioneel tot die toelatingsvereistes is die Beheerliggaam daartoe verbind om ten opsigte van die kapasiteit van die skool die totale getal leerders vir die skool te beperk tot 30 leerders per klas.
Lees Meer